Menu główne
kalendarz
Władze
Członkostwo
Drużyna
Imprezy
Publikacje
Podia

Badania lekarskie

Sezon 2017

Przed wizytą w poradni sportowej !

Zawodnicy proszeni są o wykonanie podstawowych badań krwi i moczu u lekarza rodzinnego:
- morfologia krwi z rozmazem,

- OB,

- glukoza we krwi,

- mocz z osadem,

- EKG.


Badania lekarskie dla sportowców

Kto powinien być badany?

Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy. Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych.


Kiedy powinny być wykonane badania?

Badania powinny być wykonane przed podjęciem treningów oraz cyklicznie co pół roku. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie. Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych. Obowiązek posiadania ważnych badań sportowo-lekarskich jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do treningów a w szczególności do zawodów.


Kto może wydać zgodę na rozpoczęcie lub kontynuowanie treningów?

Jedynie lekarze mający odpowiednie uprawnienia, czyli specjaliści w zakresie medycyny sportowej oraz lekarze z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich. Pełną moc orzeczniczą mają jedynie lekarze specjaliści. Przy czym warto wiedzieć, że lekarz-orzecznik wydający jednoosobowo opinię kwalifikującą do uprawiania sportu narusza prawo przekraczając swoje uprawnienia. W wypadku kontuzji sportowiec posługujący się taką zdolnością do uprawiania sportu naraża się np. na odmowę wypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.


Jakie są uwarunkowania prawne poradnictwa sportowo-lekarskiego?

Obowiązek wykonania badań sportowo-lekarskich narzuca Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r. Precyzuje ona kto i na jakich warunkach powinien być poddany obowiązkowym badaniom sportowo-lekarskim. Kwalifikacje lekarzy mogących orzekać w sporcie zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Sportu z września 2007 r.

Zakres oraz częstotliwość badań koniecznych do wydania opinii o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu został podany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815) z późniejszymi zmianami.„Rozporządzenie w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia”. (Dziennik Ustaw nr 58 poz. 483 )


Badania sportowe dzieci i młodzieży do 21. roku życia, uprawiających amatorsko wybraną dyscyplinę sportu i posiadających lub ubiegających się o licencję na jej uprawianie.
Badania te obejmują:

1. wstępne badania lekarskie - w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu
2. okresowe badania lekarskie - w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydania orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu
3. kontrolne badania lekarskie - w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z :

1. ogólnego badania lekarskiego
2. badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.
Zakres badań lekarskich dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencją na amatorskie uprawianie sportu

Badania wstępne obejmują:

1. pomiary antropometryczne
2. ogólne badanie lekarskie
3. badanie ortopedyczne
4. próbę wysiłkową
5. przegląd stomatologiczny
6. badanie elektrokardiograficzne
7. badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
8. konsultację laryngologiczną
9. konsultację okulistyczną.
Przeprowadza się je uwzględniając następujące kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu:
- do ukończenia 6. roku życia - wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych
- od rozpoczęcia 7. roku życia - dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu, nieprzeciążające wybiórczo narządu ruchu
- od rozpoczęcia 9. roku życia - dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu
- od rozpoczęcia 11. roku życia - dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę
- od rozpoczęcia 14. roku życia - dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego
- od rozpoczęcia 18. roku życia - dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

co 6 miesięcy:
- pomiary antropometryczne
- ogólne badanie lekarskie
- badanie ortopedyczne.
co roku:
- próbę wysiłkową
- przegląd stomatologiczny
- badanie elektrokardiograficzne
- badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
- oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi
" badanie spirometryczne.
co dwa lata:
- konsultację laryngologiczną
- konsultację okulistyczną
- konsultację neurologiczną.

Forum
  • Forum
KURPIE MTB - ZAPISY
  • KurpieMTB
Reklama
  • KurpieMTB
  • Historia
  • WSC
  • YouTube
Sponsorzy
Partnerzy
Polecamy
  • Linki
Media