Menu główne
kalendarz
Władze
Członkostwo
Drużyna
Imprezy
Publikacje
Podia

Statut klubu

Czarnowiec, 23.02.2019r.

STATUT

Klubu Kolarskiego 24h


ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren pracy i charakter działania.

§ 1

Klub Kolarski 24h” zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowo-turystycznym zrzeszającym rowerzystów z subregionu Narwi.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar powiatu ostrołęckiego wraz z miastem Ostrołęka, obszar subregionu Narwi oraz obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami Polski. Siedziba i biuro Klubu znajduje się w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń woj. mazowieckie

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) i podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z „Ustawą o sporcie”, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.

§ 5

Klub używa barw, loga, oraz innych znaków organizacyjnych opisanych w uchwałach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania.

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Uczestniczenie w imprezach sportowo-turystycznych organizowanych na obszarze działania oraz na terenie kraju a także poza jego granicami.

2. Angażowanie wszystkich do uprawiania sportów rowerowych oraz turystyki rowerowej, dostosowanych do wieku rowerzystów.

3. Planowanie i organizowanie życia sportowo-turystycznego w oparciu o możliwości sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu.

4. Organizowanie zajęć sportowo-turystycznych w celu wszechstronnego rozwoju swojej sprawności fizycznej.

5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

6. W Klubie działać będą sekcje w zależności od zapotrzebowania lokalnego środowiska rowerzystów np.

kolarska, turystyczna i inne.

7. Promowanie powiatu ostrołęckiego wraz z miastem Ostrołęka, obszaru subregionu Narwi oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy ze szkołami, innymi klubami sportowymi, władzami samorządowymi, innymi stowarzyszeniami propagującymi zdrowy styl życia.

Do realizacji swych celów Klub pozyskuje środki finansowe z następujących źródeł:

a) ze składek członkowskich,

b) ze środków pieniężnych deklarowanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Klubu,

c) z wpłat i opłat adresatów zadania,

d) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e) z innych wpływów.

Środki pozyskane na działalność Klubu są w całości przeznaczane są na działalność statutową pożytku publicznego taką jak:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- turystyka i krajoznawstwo,

- ochrona i promocja zdrowia.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.

2. Klub prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku publicznego:

a) nieodpłatnie:

- Przyjmowanie darowizn z przeznaczeniem przychodów na cele statutowe Klubu.

- Angażowanie członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działalności Klubu i poza nim.

- Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

- Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

- Organizowanie imprez sportowych różnego szczebla.

- Organizowanie obozów sportowych, treningowych i wypoczynkowych.

- Współpracę z innymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

- Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

- Organizowanie kadry trenerskiej i instruktorskiej Klubu.

- Uczestniczenie w treningach i szkoleniach przez członków Klubu.

- Reprezentowanie powiatu i miasta Ostrołęki oraz subregionu Narwi podczas imprez sportowo-turystycznych.

- Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.

b) odpłatnie:

- Dokonywanie sprzedaży przedmiotów darowizn z przeznaczeniem przychodów na cele statutowe Klubu.

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działalności Klubu i poza nim.

- Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

- Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

- Organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjno-turystycznych.

- Uczestnictwo w zawodach sportowych różnego szczebla.

- Organizowanie obozów sportowych, treningowych i wypoczynkowych.

- Organizowanie kadry trenerskiej i instruktorskiej Klubu.

- Organizowanie udziału w treningach i szkoleniach dla osób nie będących członkami Klubu.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

- zwyczajnych,

- honorowych,

- wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy, kto: akceptuje jego cele i zadania, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, zapłaci wpisowe i składkę członkowską oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Klubu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

2. Małoletni może być członkiem zwyczajnym Klubu za zgodą swojego rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Decyzja o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych nie wymaga podania przyczyny i uzasadnienia przez Zarząd.

4. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Klubu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Klubu, złożone Zarządowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

5. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków Klubu.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym,

b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu (czynne i bierne prawo wyborcze), z wyjątkiem osób małoletnich, które mają tylko czynne prawo wyborcze,

c) zgłaszać wnioski, propozycje i postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu,

d) brać udział we wszystkich formach działalności klubu, zwłaszcza w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub,

e) korzystać z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

f) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

a) Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu lub umotywowany wniosek 10-ciu członków Klubu.

b) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoby prawne, które popierają cele Klubu i zadeklarują pomoc materialno-finansową.

§ 13

1. Członek honorowy i wspierający:

a) korzysta z wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym,

b) jest zapraszany na Walne Zebrania Członków Klubu,

c) ma prawo występować do władz Klubu z inicjatywami dotyczącymi jego działalności,

d) jest zobowiązany przestrzegać postanowień Statutu Klubu.

2. Członkostwo honorowe i wspierające wygasa w wyniku:

a) rezygnacji na piśmie złożonej Zarządowi,

b) pozbawienie godności członka honorowego i wspierającego przez Walne Zebranie Członków Klubu,

c) śmierci członka.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy:

a) aktywne uczestniczenie w pracach Klubu,

b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

c) popularyzowanie w swoim środowisku celu i zadań statutowych Klubu,

d) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach Klubu,

e) regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych (opisanych w uchwale) przez Walne Zebranie Członków Klubu,

f) godne reprezentowanie Klubu w zawodach sportowych i innych imprezach sportowo-turystycznych.

§ 15

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

a) wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b) wykluczenia członka z powodu nieprzestrzegania przepisów Statutu i uchwał władz Klubu, a w szczególności z powodu niepłacenia składek członkowskich przekraczających okres 6 miesięcy,

c) wykluczeniu członka z powodu działania na szkodę Klubu,

d) rozwiązania się Klubu,

e) śmierci członka.

2. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.

3. Do wykluczonych członków Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.


ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu.

§ 16

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu.

2. Zarząd Klubu.

3. Komisji Rewizyjna.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu przynajmniej jeden raz w roku, przy czym pierwsze zebranie w danym roku kalendarzowym winno się odbyć do końca pierwszego kwartału.

Zarząd, 14 dni przed terminem każdego Walnego Zebrania Członków Klubu, jest zobowiązany powiadomić o nim wszystkich członków Klubu, podając datę, godzinę, miejsce i porządek zebrania.

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu odbywa się raz na 3 lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwoływane w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Klubu:

- z własnej inicjatywy Zarządu,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu lub podjęcia uchwały przez Zarząd o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera swego przewodniczącego i sekretarza zebrania.

7. W Walnym Zebraniu Członków Klubu poza członkami Klubu mogą brać udział przedstawiciele władz nadzorujących Klub oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera na okres 3 lat:

a) Zarząd Klubu,

b) Komisję Rewizyjną.

2. Wybór władz, o których mowa w ust. 1 następuje w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy ponadto:

a) zmiana statutu,

b) ustalenie wysokości, terminu i zasad opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,

c) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresach rocznych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,

d) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu,

e) pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu klubu lub członka Klubu,

f) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,

g) decyzja co do majątku Klubu w przypadku jego rozwiązania,

h) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał o odmowie przyjęcia do Klubu oraz wykluczeniu z Klubu,

i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 19

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, a ich ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu, co najmniej połowy członków Klubu. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków, uchwały zapadają zwykłą większością obecnych członków.

2. Głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków Klubu jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie lub sprawach.

§ 20

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu wybieranym przez Walne Zebranie Członków Klubu.

2. Zarząd Klubu składa się z 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Członka Zarządu lub Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika

3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu spośród zgłoszonych kandydatów. Pozostałych członków Zarządu proponuje Prezes, a Walne Zebranie akceptuje ich większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogółu członków. W razie niemożności lub rezygnacji prezesa z pełnienia funkcji, rolę tę pełni wiceprezes lub przewodniczący Komisji Rewizyjnej do chwili wyboru nowego prezesa.

4. Uzupełnienia Zarządu może dokonać Zarząd w ilości nie większej niż 1/3 stanu osobowego. W przypadku rezygnacji większej niż 1/3 stanu osobowego Zarządu następuje jego rozwiązanie i wybór nowego Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na rok. Z posiedzeń Zarządu Klubu sporządza się protokół. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego upoważniona.

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona. Posiedzenie Zarządu odbywa się jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której spraw dotyczy, zarządza się posiedzenie tajne. Każdy członek Klubu ma możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu, uprzedzając Zarząd o tym przed jego rozpoczęciem, dostosowując się do regulaminu posiedzenia.

7. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością klubu,

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członków oraz prowadzenie ich ewidencji,

f) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka,

g) składanie wniosków o nadanie i pozbawienie tytułu „członka honorowego Klubu”,

h) określanie zasad korzystania przez członków z urządzeń Klubu oraz innych uprawnień dla członków Klubu,

i) przygotowywanie rocznych planów działania Klubu, projektu budżetu i propozycji zmian do Statutu,

j) realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu działania Klubu,

k) składanie sprawozdań z działalności Zarządu,

l) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku Klubu,

ł) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,

m) powoływanie (w razie potrzeby) zespołów członkowskich do wykonania określonych zadań statutowych,

n) proponowanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu.

§ 22

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 3/5 głosów przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.

§ 23

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu, który działa na podstawie odrębnego, szczegółowego regulaminu.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres kadencji, która wynosi 3 lata.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Klubu, a w szczególności:

a) kontrola działalności finansowej,

b) dokonywanie ocen wykonania przez Klub jego statutowych zadań,

c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku uchybień,

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zawierających wyniki kontroli,

e) wnioskowanie o udzielenie bądź o nieudzielanie absolutorium Zarządowi,

f) zgłaszanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego zebrania,

g) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia

niezgodnych z prawem lub statutem działań Zarządu,

h) zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, i postanowień Zarządu, w przypadku gdy Komisja uzna, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Klubu.

§ 24

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.

Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Klubu.

§ 25

Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze Klubu.

Na fundusze Klubu składają się:

a) składki członkowskie oraz inne świadczenia na rzecz Klubu,

b) wpłaty, darowizny, zapisy sponsorów i sympatyków Klubu,

c) środki pieniężne deklarowane przez osoby fizyczne i prawne,

d) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł,

e) inne wpływy.

§ 26

Wszystkie dokumenty rozporządzające majątkiem Klubu są podpisywane przez dwóch dowolnych członków Zarządu Klubu.

Dowody księgowe winny być opisane pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 27

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 28

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.


CZARNOWIEC, 23.02.2019r.

Forum
  • Forum
KURPIE MTB - ZAPISY
  • KurpieMTB
Reklama
  • KurpieMTB
  • Historia
  • WSC
  • YouTube
Sponsorzy
Partnerzy
Polecamy
  • Linki
Media